Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing
Deze verkoopvoorwaarden gelden voor gebruik in onze relaties met de afnemers en de potentiële afnemers van onze producten. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten en de totstandkoming daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Wij accepteren geen inkoopvoorwaarden van onze relaties tenzij dit door ons schriftelijk wordt verklaard.

Artikel 2 – Prijzen
Al onze prijzen zijn inclusief btw en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Artikel 3 – Aanbiedingen / Offertes
Al onze aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en kunnen door ons altijd tot aan de ontvangst van uw aanvaarding worden herroepen of aangepast. Wij kunnen iedere aanbieding of offerte zonder opgaaf van reden gedurende vijf dagen na uw aanvaarding herroepen. U ontvangt daarover dan bericht van ons. Samengestelde prijzen in een aanbieding of offerte kunnen eventueel op aanvraag ontkoppeld worden.

Artikel 4 – Betaling
Bestellingen dienen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – vooraf te worden betaald. Betalingskorting of andere korting is alleen van toepassing indien dit nadrukkelijk staat vermeldt.

Artikel 5 – Bestelling
Een schriftelijke of mondelinge bestelling van onze producten verplicht u tot afname en betaling van de bestelde producten tegen de daarvoor overeengekomen prijzen.

Artikel 6 – Aflevering
Indien een bepaalde levertermijn is overeengekomen, verbinden wij ons om deze levertermijn te realiseren zoveel als redelijkerwijs binnen ons vermogen ligt. De overschrijding van de levertermijn brengt ons echter niet in verzuim. Wij zijn eerst in verzuim ter zake van een levertermijn, indien aflevering (ook) uitblijft nadat u ons na afloop van de overeengekomen levertermijn schriftelijk in gebreke heeft gesteld en ons daarbij een nadere redelijke termijn voor aflevering heeft gesteld. Van een recht op ontbinding van de overeenkomst zal evenwel pas sprake zijn, indien de vertraging in de aflevering tot gevolg heeft dat van u in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst in stand blijft. Dat zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien de vertraging seizoensproducten betreft waarbij die producten voor u in redelijkheid niet meer bruikbaar zijn in geval van overmacht, alsmede indien door een al dan niet verwijtbaar handelen of nalaten van u of een derde vertraging in de aflevering is ontstaan, zal de opgegeven levertermijn ten minste worden verlengd met de duur van de vertraging. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de aflevering plaats op de tussen ons overeengekomen of naar de aard van de af te leveren producten gebruikelijke wijze. De afgeleverde producten zijn vanaf het moment dat wij de producten voor aflevering hebben aangeboden voor uw rekening en risico, ook indien u de producten om welke reden dan ook niet afneemt. In het laatstbedoelde geval hebben wij het recht om de kosten en schade die daarvan het gevolg zijn, zoals die van opslag en bewaring, aan u in rekening te brengen.

Artikel 7 – Gebreken
Bij de aflevering van onze producten, althans onverwijld daarna, dient u de producten zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien u daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient u deze uiterlijk binnen veertien dagen na de aflevering aan ons te melden. Bij gebreke van een tijdige melding van gebreken of tekorten vervalt uw eventuele recht op vermindering van de koopprijs, ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van schade. Ingeval van tijdig gemelde gebreken of tekorten, alsook ingeval van latere melding van gebreken of tekorten waarvan u aantoont dat u die redelijkerwijs niet tijdig kon ontdekken, zullen wij er voor zorgen dat het gebrek of tekort wordt opgeheven indien het gebrek of tekort aan ons toe te rekenen is. In dat geval zorgen wij – naar onze keuze – voor aanvullende levering, vervanging, herstel of terugneming tegen creditering van de door u verschuldigde prijs.
Gebreken of tekorten geven u niet het recht om eigenmachtig compensatie of verrekening toe te passen.

Artikel 8 – Retourzendingen
U dient direct na aflevering uw bestelling te controleren. Mochten de producten in gebreke zijn dan kunt u uw bestelling binnen 7 dagen na ontvangst retourneren in originele staat en verpakking. Neem hiervoor contact met ons op. Bij retourzendingen worden €40 handelingskosten per pallet of €10 handelingskosten per doos berekend. 

De kosten van de retourzending is voor rekening van de klant/koper. 

Als de klant/koper niet op tijd van een servicepunt afhaalt en het vervolgens naar ons retour gaat, worden de verzendkosten voor het opnieuw toesturen van het pakket bij u in rekening gebracht.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
Wij blijven eigenaar van de aan u afgeleverde producten, totdat u alle vorderingen heeft voldaan betreffende (1) de tegenprestatie voor door ons aan u krachtens overeenkomst geleverde of te leveren producten of in verband daarmee verrichte werkzaamheden, en (2) uw tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
U bent ondanks deze voorbehouden eigendom wel gerechtigd de aan u afgeleverde producten inde normale uitoefening van uw onderneming te verkopen, tot het moment waarop wij ons uitdrukkelijk op het eigendomsvoorbehoud beroepen.
Wij hebben het recht om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens u de producten waarvan wij ons de eigendom hebben voorbehouden terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig plaatsvindt of u anderszins in verzuim bent. U zult bij zodanige terugneming alle medewerking verlenen.
Ingeval het eigendom van de afgeleverde producten op u overgaat omdat u alle vorderingen heeft voldaan waarvoor het eigendomsvoorbehoud is gevestigd, geschiedt dit onder voorbehoud van een stil pandrecht ten gunste van ons, zulks tot zekerheid van de nakoming door u van alle vorderingen die wij uit welken hoofde dan ook – op u hebben of verkrijgen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd – en voor zover nodig hierbij onherroepelijk gemachtigd om namens u op te treden – om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde (rechts)handelingen te verrichten, en u verplicht zich om op ons verzoek daaraan onverwijld uw medewerking te verlenen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot en in verband met de door ons afgeleverde producten berusten bij ons of bij onze toeleveranciers. In geen geval behelst een tussen u en ons gesloten overeenkomst een overdracht van intellectuele eigendomsrechten, of een verplichting daartoe. Het is daarom niet toegestaan om enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van onze producten te verwijderen of te wijzigen.
Indien een derde u schending van intellectuele eigendomsrechten verwijt met betrekking tot door ons aan u geleverde producten, dan zullen wij ons inspannen om de strijd met het recht van de derde op te heffen, bijvoorbeeld door aflevering van gewijzigde producten of licentieverkrijging. Om u te kunnen beroepen op deze inspanningsverplichting dient u ons op straffe van verval onverwijld van schending als hier bedoeld in kennis te stellen en tevens ons de vrije hand te laten in een mogelijk te voeren verweer of in een te treffen schikking.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
In het belang van de continuïteit van onze bedrijfsvoering, en daarmee indirect ook in uw belang als afnemer, beperken wij onze aansprakelijkheid voor schade.
Indien op ons krachtens wet of overeenkomst een verplichting tot vergoeding van schade rust, zullen wij die schade uitsluitend vergoeden voor zover onze aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt en in het voorliggende geval ook daadwerkelijk tot uitkering overgaat.
Voorwaarde hiervoor is dat, indien zich een gebeurtenis voordoet die voor u tot schade leidt of redelijkerwijs kan leiden waarvoor wij aansprakelijk zijn te houden, u ons daar binnen twee weken na die gebeurtenis schriftelijk en gedetailleerd van op de hoogte stelt. Als u hierin in gebreke blijft, vervalt uw recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis. Alle vorderingen tot vergoeding van uw schade vervallen in elke geval door het enkele verloop van twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
Wij zijn nooit aansprakelijk voor derving van inkomsten, winstderving, verminderde opbrengst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van uw afnemers, en voor kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van uw onderneming.
Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan ons zijn toe te rekenen, waaronder in elk geval ook zijn begrepen storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met het internet en storingen in het telefoonnet. Het voorgaand geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij ons bij de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten bedienen.

Artikel 12 – Hoofdelijke aansprakelijkheid
Indien uw onderneming uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van een overeenkomst met ons, is ieder van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden naar ons voor de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 13 – Overdracht
U kunt uw rechten en verplichtingen uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde. Wij kunnen die toestemming onder voorwaarden verlenen.

Artikel 14 – Toepasselijkheid recht en geschillen
De relatie tussen u en ons valt onder Nederlands recht, ook indien uw onderneming elders dan in Nederland is gevestigd. Indien tussen u en wij een geschil ontstaat dat in onderling overleg niet oplosbaar is, is de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijk rechter binnen het rechtsgebied fan de Rechtbank Groningen bevoegd om van dat geschil kennis te nemen. Het staat ons echter vrij om een andere volgends de algemene bevoegdheidsregels van de wet bevoegde burgerlijkere rechter aan te zoeken.